PostHeaderIcon Voorwaarden

Privacybeleid van Jitskemonsma.nl

Versie 2.0 - 19 mei 2018


Jitskemonsma.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy (privacybeleid) willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jitskemonsma.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen vooraf om uw toestemming als wij deze conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.


Als Jitskemonsma.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Jitskemonsma.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden, zoals facturatie, etc;

Beheer van diverse online diensten ;

Communicatie over Jitskemonsma.nl gerelateerde onderwerpen;

Verzenden van nieuwsbrieven en periodieken;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jitskemonsma.nl de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:

Voornamen;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adres;

Plaats;

Telefoonnummer(s);

E-mailadres;

IBAN nummer;

Geslacht;

Website bezoek (IP-adres).


Uw persoonsgegevens worden door Jitskemonsma.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de duur van de samenwerking tussen de klant en Jitskemonsma.nl en daarna voor onbepaalde tijd.


Het bewaren van klantformatie na het opzeggen van de samenwerking heeft als doel:

De administratieve historie van klanten van Jitskemonsma.nl;

Bij het opnieuw aangaan van een samenwerking tussen een voormalige klant en Jitskemonsma.nl.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voorbijvoorbeeld h et verzorgen van delen van de financiële administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Jitskemonsma.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Jitskemonsma.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Onze IT-middelen zijn up to date beveiligd;

Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers en collega-bedrijven zijn gnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden van Jitske Monsma

hierna te noemen: de fotograaf.

De klant krijgt de afgesproken hoeveelheid bewerkte foto's geleverd via een link. Deze wordt binnen één tot vier weken toegestuurd nadat de betaling is ontvangen.

De fotograaf is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd.

De foto’s op www.jitskemonsma.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar ze zijn niet bestemd voor gebruik, mits dit met de fotograaf is gecommuniceerd.

Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kan de klant contact met de fotograaf opnemen. Hiervoor gelden andere prijzen.

Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij schade die -direct of indirect- ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.

Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade, veroorzaakt tijdens een fotosessie.

Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames, voor zover mogelijk, kosteloos over gemaakt. Kosten die voortkomen uit het inhuren van modellen, voertuigen, visagisten e.d. worden niet door de fotograaf vergoed.

De fotograaf verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.

Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

De fotograaf vraagt toestemming aan de klant of de foto's mogen worden gebruikt voor reclame en/of de website. Bij gegeven toestemming, zal de fotograaf één of meerdere foto's plaatsen op website en/of Facebookpagina. Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto's op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, schriftelijk melden. De fotograaf zal deze foto's, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, van de website en/of Facebookpagina verwijderen.

Bij afspraken geldt te allen tijde dat, wanneer de fotograaf door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, de fotograaf daar niet verantwoordelijk voor is.

De fotograaf neemt geen aansprakelijkheid voor het vervaardigen van het eindproduct. Zij is niet verantwoordelijk voor de eventuele slechte afdrukken of schade hieraan.

De fotograaf is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto's, die door de fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. of op deze site worden aangeboden. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is verboden.

Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker, in welke vorm dan ook, zijn in euro en vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

Annuleren voor fotoshoots dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval, dan zal de fotograaf 50% in rekening brengen voor de wederpartij.

De fotograaf behoudt het recht, foto's te gebruiken op haar internetsite (www.jitskemonsma.nl) of elders te plaatsen als promotie van haar werk als fotograaf of ter verdere doorverkoop.

De afnemer informeert de fotograaf vooraf waar foto's eventueel gepubliceerd gaan worden. Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding: Jitske Monsma, www.jitskemonsma.nl op of nabij de foto's.

Bij een opdrachtgeving gaat de klant automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen wordt.

Op deze algemene leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Jitske Monsma – januari 2011